Partneri

Záštita projektu

Logo Potravinárska komora SR

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným v roku 2002 potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Aktivitám na podporu zdravého životného štýlu sa pri Potravinárskej komore Slovenska venuje Výbor pre zdravý životný štýl, ktorý od roku 2012 organizuje a finančne podporuje kurz zdravého životného štýlu Hravo ži zdravo. Členmi Výboru pre zdravý životný štýl sú spoločnosti: Coca-Cola HBC Slovenská republika, DANONE, EUROFINS BEL/NOVAMANN, KLEMBER a SPOL, Kofola, Mars SR, McCarter, Mondelez Slovakia, MSI, Nestlé Slovensko, RAJO a Unilever Slovensko a aktivity výboru tiež podporujú Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenský mliekarenský zväz a Zväz spracovateľov mäsa.

Logo who.sk

Svetová zdravotnícka organizácia - World Health Organization (WHO) bola založená 7. apríla 1948. Má 194 členských štátov. Jej hlavným poslaním je usilovať o dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia pre ľudí na celom svete. WHO definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie iba ako neprítomnosť choroby alebo postihnutia. WHO monitoruje stav a trendy v zdraví, chorobnosti a úmrtnosti vo svete. Na základe analýz zozbieraných dát a údajov formuluje odporúčania pre rozvoj zdravotných politík na svetovej a národných úrovniach, stanovuje záväzné normy a štandardy pre podporu, ochranu a rozvoj zdravia, koordinuje aktivity v oblasti globálnych ohrození zdravia, investuje do zdravotníckej vedy a výskumu, poskytuje finančnú a odbornú pomoc členským štátom pri budovaní zdravotníckych systémov a v boji proti ochoreniam.

Všetky aktivity SZO sú založené na týchto princípoch:
1. Zdravie je základné ľudské právo všetkých ľudí na svete.
2. Zdravotná politika založená na princípoch solidarity a rovnosti je základným predpokladom pre ochranu a rozvoj zdravia a sociálnu stabilitu.
3. Zdravie sa ľuďom "neposkytuje" - zdravie sa musí spoločne tvoriť. To vyžaduje aktívnu účasť a partnerstvo občanov, profesionálov, politikov z rôznych sektorov. Každý z nich nesie svoj diel zodpovednosti za výsledné zdravie.
4. Rovnosť v zdraví neznamená jednoduchú redistribúciu zdravotníckych služieb, ale aj zohľadnenie socioekonomických, kultúrnych, environmentálnych a iných determinantov zdravia a vybudovanie kapacít na podporu a ochranu zdravia.

Kancelária WHO na Slovensku bola zriadená v roku 1994. Jej úlohou je sprostredkovať informácie a dohliadať na plnenie programov spolupráce medzi WHO a SR, poskytovať alebo sprostredkovať odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich so zdravím, pri vytváraní a implementácii zdravotných politík, pri rozvoji zdravotníckych systémov, pri ochrane a podpore zdravia.

Ďalšie informácie o WHO nájdete na www.who.sk.

Logo uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) prevzal záštitu nad vzdelávacím projektom "Hravo ži zdravo" s cieľom prispieť k vzdelávaniu resp. k lepšej informovanosti žiakov o zdravom životnom štýle.

Ďalšie informácie o ÚVZ SR nájdete na www.uvzsr.sk

Logo snm.sk


Slovenské národné múzeum - je vrcholnou štátnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike.

Je ústredným metodickým, koordinačným, informačným, štatistickým a vzdelávacím centrom pre oblasť múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Základným poslaním SNM je: na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy, kultúry a umenia s osobitným zreteľom na územie Slovenskej republiky, slovenský národ a etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú na Slovensku, ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ďalšie informácie o SNM nájdete na www.snm.skPartneri

Logo KUPS

Poľská asociácia výrobcov džúsov (KUPS) je nezisková organizácia, ktorá združuje a integruje 45 výrobcov džúsov, nektárov a nápojov. Reprezentuje spoločnosti dodávajúce na domáci trh 40% ovocných a zeleninových džúsov a produkujúce 70% z koncentrovaných ovocných a zeleninových džúsov v Poľsku. Od roku 1993 organizácia zrealizovala niekoľko iniciatív zameraných na efektívne zastúpenie a rozvoj tohto priemyslu. Spolupracuje s vedeckými inštitúciami, výskumnými laboratóriami, ako aj národnými a medzinárodnými odvetvovými organizáciami. Organizácia rovnako prináša úžitok spotrebiteľom prostredníctvom svojho dobrovoľného systému priemyselnej kontroly, ktorý má za cieľ zabezpečiť vysokú kvalitu produktov. Systém kontroly s označením DSK bol zriadený v roku 2002. KUPS je zároveň členom Európskej asociácie džúsov AIJN a Medzinárodného systému zaistenia bezpečnosti surovín pre výrobu džúsov SGF/ IRMA. Všetky projekty organizované KUPS nepodporujú žiadne značky, názvy firiem, ani zdôrazňujú pôvod džúsov a pyré, nakoľko tieto celú kategóriu výrobkov iba podporujú.

Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na stránkach www.kups.org.pl.


Garanti

Logo Stop obezite

Spoločnosť STOB sa už 20 rokov zaoberá metodikou vedenia ľudí k zdravému životnému štýlu - resp. rozumnému znižovaniu nadváhy. Hlavnou náplňou spoločnosti je usporiadanie kurzov znižovania nadváhy (pre dospelých a rodiny), redukčno - kondičných pobytov a ďalších akcií zameraných na zdravý životný štýl.

Logo onlife

Centrum zdravia a výživy ONLIFE / Obesity, Nutrition, Lifestyle poskytuje svoje konzultačné služby od roku 2004 predovšetkým ako Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl. Hlavným cieľom a náplňou práce centra je:

  1. Poradenstvo pri tráviacich poruchách, poruchách výživy a obezite
  2. Edukácia v oblasti zdravej výživy, fitness, fyzickej zdatnosti a pohybových aktivít

Poradenské služby pre pacientov/klientov poskytujeme v spolupráci s odborníkom na telesnú výchovu, šport a kondičný tréning, Mgr. Eduardom Polakovičom.

Portfólio služieb zahŕňa:
(a) stanovenie stupňa výživy a telesného zloženia,
(b) diagnostiku zdravotných problémov so zameraním na oblasť porúch trávenia a rôznorodých porúch výživy,
(c) ultrasonografické vyšetrenia.

Osobitnú pozornosť venujeme:
(d) komplexnému riešeniu nadváhy a obezity. Zároveň poskytujeme poradenstvo zamerané na:
(e) úpravy stravovania a výživy,
(f) individuálnu nutričnú diagnostiku s použitím špeciálneho software,
(g) funkčnú športovú a pohybovú diagnostiku - posúdenie funkčnej zdatnosti a fyzickej výkonnosti,
(h) individuálnu inštruktáž správneho a účinného cvičenia, aeróbnych a ďalších pohybových aktivít,
(i) cvičenie s odborným vedením kondičného trénera.

Našou snahou je zdravou výživou a zlepšením pohybových aktivít pomôcť ozdraviť Váš celkový životný štýl a umožniť tak pre Vás lepšiu prevenciu srdcovo-cievnych a onkologických chorôb, ako aj obezity a cukrovky. V prípade, že sa rozhodnete pre naše služby, bude nám cťou byť Vaším partnerom a sprievodcom na ceste k transformácii, ktorá vedie k trvalo udržateľnému želanému výsledku.

V súčasnosti ponúkame okrem individuálneho poradenstva aj (j) edukáciu zdravej výživy, pohybových aktivít a boja proti obezite a nadváhe formou kolektívnych seminárov. Naše semináre budú vítanou zastávkou na Vašej ceste pozitívnej životnej zmeny za lepším zdravím a aktívnym životným štýlom.